Ekstraordinært årsmøte i Batnfjord IL - onsdag 18. september

Styret i Batnfjord IL kaller inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 18. september kl 1900, i klubbhuset.

Sak; endring av gressbanen til kunstgressbane med lysanlegg.

- Høsten 2017 besluttet styret i Batnfjord IL et forprosjekt, hvis mandat var å utrede Batnfjord IL sitt fremtidige behov for fotballanlegg. Forprosjektet, som ble ledet av Nils Martin Sæther, leverte sin anbefaling til styret i februar 2018. Forprosjektet anbefalte at Batnfjord IL bygger om gressbanen til kunstgressbane med lysanlegg.

- Våren 2018 tok styret forprosjektets anbefaling til årsmøtet i Batnfjord IL. Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

Årsmøtet vedtar en målsetning for Batnfjord IL. Innen utgangen av 2020 skal Batnfjord IL realisere ytterligere, eller annet fotballareal for å oppnå et større tilgjengelighet for trening og kamp og dermed møte et beskrevet fremtidig behov.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å etablere en prosjektgruppe som gis mandat å jobbe mot målsetning som vedtatt.

- I løpet av høsten 2018 etablerte styret prosjektgruppen. Prosjektgruppen, som ledes av Erik Hals, startet sitt arbeid våren 2019. Arbeidet i prosjektgruppen har nå kommet dit at videre arbeid betinger et konkret vedtak av medlemmene i Batnfjord IL. Medlemmene må ta stilling til beskrivelse av anlegget, kostnader, finansiering, fremdriftsplan og det frivillige arbeidet som kreves. Prosjektet skal ha en konkret forankring blant medlemmene i Batnfjord IL.

Skal Batnfjord IL endre gressbanen til kunstgressbane og bygge lysanlegg?

Prosjektgruppa, ved leder Erik Hals, vil beskrive prosjektet/anlegget for det ekstraordinære årsmøtet. Gressbanen, og det grunnarbeidet som ble gjort under bygging, er slik at det representerer en betydelig kostnadsbesparelse, dersom Batnfjord IL vedtar å endre fra naturgress til kunstgressdekke. Både undersøkelser av grunnen og leverandørens vurderinger på stedet gjør at prosjektet legger til grunn at kunsgressdekket praktisk talt kan legges direkte på en reprofilering av gressbanen. Det er flere deler av prosjektet som kan utføres som dugnadsarbeid, koordinert med profesjonelle aktører. Det vil også bli gjort rede for hvordan anlegget skal forholde seg til miljøkrav - "gummigranulatproblemet".

Styret vil orientere om finansieringen av prosjektet. Dette handler om en type anlegg med totalkostand i spennet fra 7 til 8 millioner kroner. Styret skal forklare årsmøtet hvordan Batnfjord IL kan realisere dette prosjektet på en forsvarlig måte. Den såkalte tredelingsmodellen av kostnadene er sannsynligvis avgjørende for forsvarligheten. Tredelingsmodellen er slik: 1/3 dekkes av staten(spillemidler), 1/3 dekkes av kommunalt tilskudd og 1/3 dekkes av idrettslaget. Batnfjord IL er allerede i en forberedende dialog med Gjemnes kommune og søknaden om kommunal støtte vil sendes umiddelbart dersom årsmøtet vedtar en endring fra gressbane til kunstgressbane. Styret vil orientere om sine vurderinger gjennom prosessen fram til dette ekstraordinære årsmøtet. Prosjektet er utvilsomt et stort løft fra Batnfjord IL og fortjener en kritisk drøfting, før vi gjør et vedtak. Styret skal bidra til at årsmøtet har et godt saksgrunnlag.

Noen viktige rammer for det ekstraordinære årsmøtet - iht Batnfjord IL sine vedtekter/lov:

- For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha vært medlem i minst en måned. Derfor vil det være registrering av stemmeberettigede fra kl 1830, før det ekstraordinære årsmøtet.

- Ingen kan møte, eller avgi stemme ved fullmakt.

- Det ekstraordinære årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret.

- Gyldig vedtak skal være truffet med alminnelig flertall.

Styret i Batnfjord IL

 

 

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift